ORD MOT ORD - En argumentationsanalys av debatten om sex timmars arbetsdag i Göteborgs stad

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Sex timmars arbetsdag och arbetstidsförkortning är idag, kanske mer än någonsin, en het och omdiskuterad samhällsfråga. Göteborgs stad införde år 2015 ett pilotprojekt på Svartedalens äldreboende i Göteborg med en arbetsdag på sex timmar istället för åtta för de anställda. Vår studie fokuserar på argumentationen i debatten som uppstod i samband med det projektet. Syftet med fallstudien är alltså att göra en sammanställning och argumentationsanalys av de förekommande argumenten i debatten om projektet samt att visa på vilka intressekonflikter som är inneboende vid en implementering av arbetstidsförkortning. På så vis vill vi öka förståelsen för de argument som den aktuella samhällsdebatten vilar på. Materialet består av politiska och icke-politiska texter som har ansetts relevanta för att täcka upp olika dimensioner av debatten. På förhand, efter en kortare genomläsning av debatten, har fyra teoretiska begrepp plockats ut: ideologi, ekonomisk hållbarhet, hälsa och jämställdhet, som anses vara debattens centrala teman.Studien har kunnat visa på totalt åtta huvudargument i debatten, varav fyra är positivt inställda till projektet om arbetstidsförkortning samt fyra som är negativt inställda. En analys av argumenten visar på intressekonflikter både inom och mellan de centrala temana i debatten, främst mellan hälsoaspekter och ekonomiska aspekter. Vad som också kan konstateras genom studien är att olika ideologiska föreställningar verkar grunda de flesta argument, samt ligger till grund för intressekonflikterna i frågan om reducerad arbetstid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)