AKTIVITETSUTFÖRANDE BLAND HEMMABOENDE PERSONER UTIFRÅN BEDÖMNINGSINSTRUMENTET ”IN HOME OCCUPATIONAL PERFORMANCE EVALUATION” - En kvantitativ ansats

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Att bo kvar i sitt hem och klara sig självständigt är en grundläggande värdering i det svenska samhället. Det är önskvärt för personer att kunna bo kvar i sitt hem, även när problem uppkommer i att utföra vardagliga aktiviteter. En viktig del för att känna sig självständig och oberoende är bland annat att trots eventuell funktionsvariation ska det finnas en bostadmiljö som är tillgänglig. Det finns få bedömningsinstrument i Sverige som fokuserar på vad en person väljer att utföra för aktivitet i en specifik miljö och hur dessa komponenter interagerar med varandra, som dessutom använder sig av bildstöd vid bedömning för personer med fysisk eller psykisk funktionsvariation.Syfte Syftet med studien var att presentera och jämföra bedömningar av aktivitetsutförandet som utförts i en pilotstudie med I-HOPE/S, bland yngre och äldre personer i sin hemmiljö.Metod En kvantitativ tvärsnittsstudie med bedömningsformulär från I-HOPE/S pilotstudie som datainsamlingsmetod. 20 bedömningar riktade sig till personer som hade behov av kartläggning av eventuella problem med aktivitetsutförandet och behov av arbetsterapeutiska åtgärder i hemmet. Studiens resultat presenterades utifrån deskriptiv data och statistiska analyser.Resultat Det fanns signifikant skillnad mellan yngre och äldre personer avseende bakgrundsfakta gällande civilstånd, hjälp från närstående och diagnos. Det fanns även en signifikant skillnad för yngre och äldre personer i prioriterade aktiviteter i aktivitetsområdet klara sig i samhället. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan yngre och äldre personer vid kategoriseringen av svårighet utifrån aktivitetsområdena.Slutsats Studien påvisade att bedömningsinstrumentet går att applicera bland både yngre och äldre personer i det svenska samhället. I-HOPE/S gav en tydlig bild av svårigheter och aktivitetsutföranden som har ett värde för personer med olika funktionsvariation. Generaliserbarheten för bedömningsinstrumentet i det svenska samhället är svårbedömd då de totala bedömningarna i studien var för få för att den slutsatsen ska kunna dras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)