STANDARDISERAT AKUT UNDERHÅLLARBETE PÅ BORRSTÅL 09

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Akademin för naturvetenskap och teknik

Författare: Karin Grylin; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Underhåll av maskiner är på Sandvik AB en tjänst som levereras från underhållsavdelningen till produktionen, där operatörerna figurerar som kunder. Underhållsavdelningen söker ständigt nya vägar att höja standarden på den tjänst som levereras för att möta kundens önskemål om mesta möjliga körtid i maskinerna. Underhållsarbete delas upp i förebyggande och akut underhåll. Förebyggande underhållsarbete betyder att maskinen stängs av under en bestämd tid vid ett planerat tillfälle. De åtgärder som utförs syftar till att förbättra maskinens kapacitet och livslängd. Akut underhåll betyder att maskinen går sönder när den egentligen ska vara i drift. Akut underhållspersonal tillkallas då och maskinen repareras så pass att den går att köra igen. Förebyggande underhåll är att föredra då kostnaderna kan planeras, samtidigt vill man inte ha onödigt mycket förebyggande underhåll om maskinerna ändå går. Akut underhåll kan bli mycket dyrt å andra sidan om fel saker går sönder, eller om det händer för ofta. Om ingenting går sönder däremot blir kostnaderna låga. Problematiken med akut underhåll på avdelningen Borrstål 09 bottnar mycket i att kraven från produktionen har ökat successivt utan att man från underhålls sida har riktigt klarat att leva upp till dem. Personalstyrkan har minskat, lagerutrymmen har tagits bort och produktionstakten har ökat. Samtidigt ska allt mer tillgänglig tid i maskinparken frigöras. Arbetet med akut underhåll har i denna studie tid kartlagts och granskats under tio veckors. Med stöd i teorier för Lean production har metoder och verktyg använts för att illustrera den akuta underhållsprocessen. Illustrationerna utgör en standard för hur det akuta underhållet ska utföras i dagsläget, ett långsiktigt mål och en vision. Genom att standardisera arbetssättet för akut underhåll på Borrstål 09 ska antalet akuta stopp kunna minskas och stopptiderna kortas ner. För att komma tillrätta med de mest påtagliga problemen som upptäckts under studien bör operatörernas kunskapsnivå om maskinfel höjas. På det viset kan körsättet anpassas efter maskinens kapacitet. Dokumentering av akuta fel behöver bli mer utförlig så att den lättare kan användas vid uppföljning av maskinfel. Rutiner för reservdelshantering bör ses över, så att olika viljor kan tillgodoses och nya överenskommelser kan förbättra rutinerna ytterligare. Tillsist behöver tid också läggas på att arbeta in rutinerna så att arbetssätten verkligen blir den standard som behövs på arbetsplatsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)