Bedöma omsorgsförmåga hos en förälder som använder våld mot barnets andra förälder : En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter av att bedöma omsorgsförmåga hos våldsutövande föräldrar

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Barn som upplever våld mellan sina föräldrar är per definition utsatta för psykiskt våld. Det är socialnämndens uppdrag att utreda barnets situation där en del i utredningen är att se hur barnets föräldrar kan tillgodose barnets behov i den situation som föreligger, samt att erbjuda stöd. Tidigare kunskap visar att det är skadligt för barn att uppleva våld, att det kan ge allvarliga konsekvenser för barnet och att det utifrån detta finns krav på vad som behöver utredas. BBIC (arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård) är ett sätt att strukturera information i insamlingsfasen, få beprövade metoder för utredning av våldet används vilket ger olika kvalité på utredningarna samt en rättsosäker hantering av uppgiften. Syftet med studien var att studera socialsekreterares erfarenheter av att bedöma omsorgsförmåga hos personer som använder våld mot barnets andra förälder. I den här uppsatsen deltog sex socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar i en kvalitativ intervju som genomfördes med hjälp av semistrukturerad intervjuguide, och en explorativ ansats till grund för process och innehållsanalys. Deltagarnas erfarenhet var att utredningen behöver omfatta en kartläggning av förälderns känslomässiga förmåga, hur våldet tar sett ut och vilka konsekvenser det medfört. Erfarenheten var även att utredningen påverkas av interna, externa och interpersonella faktorer och de beskrev avsaknaden av kunskap och systematiska verktyg för utredningen, och att det kunde försvåra för utredningen. Det fanns tillgängliga redskap för att utreda omsorgsförmåga hos våldsutövare men dessa användes inte. Antagandet var att det inte berodde på en ovilja utan på att uppdraget är komplext och att organisationen inte erbjöd ett gemensamt redskap utan förlitade sig på enskilda socialsekreterares kunskap. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)