Den komplexa rollen som mellanchef inom socialt arbete : Upplevelser av att vara i mitten

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: I denna studie undersöker vi hur det är att vara mellanchef i en kommunal organisation. För att ta reda på detta har vi intervjuat sex stycken mellanchefer inom äldre- och LSS omsorg. Syftet med studien har varit att undersöka hur det är att vara mellanchef i en kommunal verksamhet, samt ge läsaren och oss själva en inblick i vilka svårigheter som ställs på mellanchefer. Som grund för vår studie har vi tittat på tidigare forskning kring ämnet samt applicerat teorier om organisation och ledarskap.  Resultatet visar att rollen som mellanchef är väldigt komplex. Den kommunalt anställda mellanchefen har väldigt mycket ansvar med höga krav från flera håll. Som mellanchef har man krav uppifrån från politiker och chefer, men man har även förväntningar som kommer från medarbetarna underifrån. Förutom att kunna förhålla sig till en fast budget är det fundamentalt för en mellanchef att kunna kommunicera med människor och se till att alla är medvetna om vilken riktning organisationen tar. Det centrala begreppet för vad som gör en bra mellanchef är ödmjukhet. Detta innebär att kunna vara ödmjuk inför uppgiften samt för alla de människor man har runt om sig. Att vara mellanchef handlar om att kunna balansera alla de ansvarsområden man har samtidigt som man är en god medmänniska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)