Storleksstrategier inom svenska modeföretag : och dess påverkan på kunders syn på storlekar och passform

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Kläder i samma storlek från samma företag kan skilja sig radikalt mot varandra men det kan även skilja sig mellan olika företag. Som konsument kan du beställa samma storlek från två olika företag och motta produkter som skiljer sig stort i upplevd passform. Trots att flertal studier gjorts på storleksstrategin har vi inte kunnat hitta någon studie som kombinerar och ser på helheten av företags storleksstrategi. Därav är studiens syfte att undersöka svenska företags storleksstrategi inom deras damsortimentet och hur en förändrad strategi kan påverka företagets returer. Studien bidrar till en större förståelse för inköpare inom modeindustrin och om hur strategier gällande storleksurval och information till kund gällande storlekar kan komma att påverka företagets returer. Studien kommer också undersöka hur svenska företag storleksstrategier motsvarar kundernas förväntningar på klädernas passform och storlek. För att besvara studiens frågeställning genomfördes semistrukturerade intervjuer med tre svenska modeföretag, samt en en enkätstudie mot kvinnliga konsumenter mellan 20-84 års ålder. Detta för att få en syn på problemet ur både ett företagsperspektiv och ett konsumentperspektiv. De teman som undersökts är prover, måttlista, returandel, förbättrad passform och lönsamhet. Resultatet från fyra intervjuer och 96 enkätsvar visar på att det finns en dissonans mellan företags arbetssätt och konsumenters förväntningar på företagen. Möjlighet till att minska denna dissonans hade varit ifall företagen hade ändrat i sina storleksstrategier genom att alla utgår ifrån samma måttlista och storlekssystem. Vidare att företag implementerar sina mönsterkonstruktioner internt för att motverka variationer i passform på grund av varierande leverantörer. Genom att upprätthålla virtuella provrum för konsumenterna ger det dem chansen att testa plagg online innan köp, vilket hade kunnat eliminera många av de returer som på grund av att man beställer samma plagg i fler än en storlek. Således hade egna mönsterkonstruktioner resulterat i färre returer och påverkat lönsamheten positivt, då företagen hade kunnat erbjuda storlekar och passform som inte beror på val av leverantör. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)