Instant MessagingSynkron textkommunikation idatorbaserad distansutbildning

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Väl fungerande kommunikation är en förutsättning för att datorbaserad distansutbildning skall vara genomförbar. I denna uppsats undersöker vi på ett teoretiskt plan möjligheten att införa Instant Messaging (IM) i den miljön. Vi studerade kvalitativt hur kommunikationen fungeradeoch hur vana IM-användare använde sig av mediet i syfte att identifiera de specifika kommunikationsbehov som uppstår vid datorbaserad distansutbildning och om IM kan tillgodosedem. Utifrån dessa behov och de teorier som arbetet vilar på sammanställde vi en lista över funktioner som vi tror bör finnas med i en IM-applikation riktad till denna målgrupp. Vi kom fram till att IM kan åtgärda vissa av de problem som förekommer i dagsläget, men att den ansvarige inte förutsättningslöst ska välja IM utan att ta hänsyn till uppgiften och gruppkonfigurationen och de därpå följande kommunikationsbehoven. Vi konstaterade också att lärare kan påverka hur och i vilken utsträckning ett givet medium eller verktyg används.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)