Filmexamination i grundlärarutbildningen : -Vilken matematikdidaktisk kunskap är möjlig att bedöma när studenter examineras genom film?

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

Sammanfattning: Detta arbete har sin utgångspunkt från en matematikdidaktiks delkurs för blivande grundskolelärare i F-3. Där möter studenterna flera olika skriftliga och muntliga examinationsformer, men ingen som inkluderar digitala medier. Den här studien utgår ifrån en examinationsuppgift som examineras på två olika sätt. En grupp examineras genom en filmuppgift och en grupp examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift. Syftet med denna studie är att undersöka om variation av examinationsformer kan möjliggöra för studenterna att uttrycka sin kunskap på olika sätt, genom att använda de olika examinationsformerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)