PROGNOSBASERAD SÄKERHETSLAGERBERÄKNING : Examensarbete för Bosch Rexroth Mellansel

Detta är en Master-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

Sammanfattning: Bosch Rexroth i Mellansel utvecklar och tillverkar hydrauliska drivsystem med digitala lösningar under produktvarumärket Hägglunds. Bosch Rexroth jobbar ständigt med att öka sin leveranssäkerhet och samtidigt minska kapitalbindningen och lagerkostnaderna, för att lyckas med det ser man ett behov av att hitta ett bättre sätt att beräkna säkerhetslagernivåerna för artiklarna man använder. Målet med examensarbetet är att undersöka om en matematisk modell som beräknar säkerhetslagernivåer utifrån en prognos för efterfrågan, istället för historisk efterfrågan, kan öka både leveranssäkerheten och sänka värdet av säkerhetslagret. Den matematiska modellen som har skapats jämför flera metoder för att dimensionera säkerhetslager och testar dem i en simulering där de jämförs mot varandra samt mot de nuvarande säkerhetslagernivåerna. Utifrån hur väl de olika metoderna uppfyller servicegraden för artiklarna och hur lagervärdet påverkas, väljs den beräkningsmetod som anses vara bäst. Parametrar som modellen tar hänsyn till är servicegrad, prognostiserad efterfrågan, varians av efterfrågan, ledtid för inköp samt varians av ledtiden för inköp. Modellen har implementerats i programmeringsspråket R, men läser in datat via Excel-filer och skriver även ut resultatet i Excel-filer. Resultaten visar att med de nuvarande säkerhetslagerivåerna skulle servicegraden för cirka 99% av artiklarna uppfyllas enligt simuleringen, men för många artiklar är säkerhetslagren överdimensionerade och binder onödigt mycket kapital. Genom att använda det metod som anses vara bäst i det här arbetet uppfylls inte bara servicegraden för alla artiklar, utan medellagervärdet skulle också minska med över 40%. Utifrån resultaten rekommenderas Bosch Rexroth att implementera och använda modellen som skapats i det här arbetet för att dimensionera sitt säkerhetslager

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)