Kritiska aspekter inom sannolikshetslära : Årskurs 5 elevers svårigheter och hur dessa behandlas i undervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

Sammanfattning: Sannolikhetslära är ett problematiskt område, vilket stöds av både forskning och av diskussioner med verksamma lärare. Studiens syfte är att identifiera elevers kritiska aspekter inom området samt hur dessa behandlas i undervisningen. Undersökningen genomfördes i årkurs 5 med hjälp av ett diagnostiskt test för att identifiera de kritiska aspekterna. Vidare intervjuades eleverna för djupare förståelse av dess lösningar. De kritiska aspekterna som kunde urskiljas genom elevlösningarna låg till grund för de undervisningstillfällen som observerades. Observationerna synliggjorde hur de kritiska aspekterna hanterades i undervisningen för att hjälpa eleverna till förståelse. Resultatet visade att eleverna har främst svårt att urskilja utfallsrummen, händelser och dess utfall. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)