Flickors och pojkars användning av åsiktsuttryckande adverb i skriven text

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Öjvind Pålsson; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I studien undersöks om det finns något samband mellan kön och hurförfattarens åsikter uttrycks i elevtexter. Kvantitativa metoder användsför att undersöka den relativa användningen av adverb med förstärkandefunktion av författarens åsikt, eller direkt kommenterande adverbsom uttrycker åsikt. Materialet som används för undersökningen äruppsatser i svenska från det nationella provet i svenska. De statistiskaresultaten visar att flickornas texter innehöll färre förstärkande elleråsiktsut-tryckande adverb jämfört med pojkarnas texter. Den individuellavariationen är stor, men det finns en klar tendens att pojkarna använderfler förstärkande uttryck än vad flickor gör i sina texter. Skillnadeni uttryck påminner mycket om skillnaden mellan berättande textoch mer utredande texter.Den skillnad som finns i hur uttryck förstärks eller försvagas påverkarhur trovärdiga författarens åsikter framstår för läsaren. Detta innebär attskolans arbete med berättande typer av text och med mer formell textdärför skulle kunna användas som ett verktyg för att nå de mål förjämställdhet som finns i läroplanerna. Ett mer direkt uttryckt åsikt ärockså viktig för att man skall kunna framföra åsikter på ett slagkraftigtsätt. Den könsskillnad som finns i uttrycket i texterna aktualiserar denskillnad som finns i samhället bland annat då det gäller lön, karriärmöjligheteroch möjlighet att kunna påverka i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)