Hållbar uppvärmning : Vilket är det mest hållbara alternativet för uppvärmning av en nybyggd villa i Östersunds tätort?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för kemiteknik

Författare: Maria Turunen; [2019]

Nyckelord: Uppvärmning; värmepump; pellets; fjärrvärme; hållbarhet;

Sammanfattning: Rapporten jämför frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, bergvärmepump, frånluftsvärmepump med fjärrvärmespets och pelletspanna för en nybyggd villa i Östersund. Det finns fem olika framtidsscenarier med varierande utfall av elmix samt elpris och är en känslighetsanalys för elprisets påverkan och miljöbelastning för respektive uppvärmningsalternativ. För att kunna jämföra de olika uppvärmningsalternativen så används ett referenshus som är baserat på tillverkarens uppgifter och fyra modellfamiljer som använder olika mycket energi. De olika familjerna används för att undersöka om utfallet för det mest hållbara uppvärmningsalternativet varierar för de olika livsstilarna. Resultatet baseras på de tre delarna inom hållbarhet nämligen ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Den ekonomiska delen innefattar installationskostnader, inköpspris, ränta, driftskostnader och för pelletspannan ingår även kostnaden för byggnation av pelletsförråd och för bergvärmepumpen är även kostnaden för borrning av energibrunn inräknad. Den ekologiska hållbarheten bygger på att använda miljöbelastning som instrument och den baseras på vilken mängd energi som behövs för att säkerställa uppvärmning utav huset och presenteras som koldioxidekvivalenter, CO2eq, och det innebär att alla utsläpp relaterade till energins ursprung har omvandlats till likvärdig mängd koldioxid. Den sociala hållbarheten är beroende av de andra två delarna tillsammans då låg miljöbelastning innebär att fysiska och psykiska behov kan tillgodoses genom god inomhusmiljö med bra ventilation och behaglig värme samt att det finns en utemiljö som tillgodoser behovet av bland annat frisk luft och en levande natur och med en låg ekonomisk kostnad så har individen möjlighet att uppfylla sina drömmar. Det rapporten har kommit fram till är att bergvärmepumpen har den lägsta miljöbelastningen, den lägsta driftskostnaden oavsett scenario och livsstil samt den näst lägsta totalkostnaden vilket gör att den uppfyller rapportens kriterier för hållbarhet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)