Övergångar för synskadade individer : Hinder eller möjligheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

Sammanfattning: Myndigheten för delaktighet har fått i uppdrag av regeringen att se till att funktionshinderspolitiken efterlevs och stöttar kommuner, stat och regioner i arbetet för att delaktiggöra personer med funktionsnedsättningar i samhället. Att stötta och sprida information gäller även för studie- och yrkesvägledare som är verksamma inom skolvärlden. De möter elever med olika behov och förutsättningar, samt elever som står inför eftergymnasiala övergångar. Studiens syfte är att undersöka hur studie- och yrkesvägledare arbetar med synskadadeelever. I Studien ställs två forskningsfrågor: 1) Vilka utmaningar upplever studie- och yrkesvägledare i vägledningssituationer med synskadade vid övergången till eftergymnasiala studier och ut på arbetsmarknaden? 2) Hur ser studie - och yrkesvägledare på synskadades möjligheter att etablera sig arbetsmarknaden efter genomförd utbildning. En kvalitativ metod med semistrukturerad intervjuguide användes under intervjun. Analysen utgår från Careership teorin. Resultaten pekar på att synskadade elever har större behov av vägledning och i behov av tidigare vägledningsinsatser än sina normalseende jämnåriga. Det behövs flersamverkansresurser för en trygg och smidig övergång till eftergymnasiala studier, vilke tkräver både mer tid, planering och resurser i anspråk. Synskadade möter även i högre grad fler utmaningar i övergångar till eftergymnasiala studier än elever med normal syn, och dessa finns både inbyggda i samhällsstrukturen och i den sociala omgivningen och inte minst inom den synskadade individen själv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)