Det är naivt att prioritera bort oss : Skolkuratorer om arbetet med elevers psykiska hälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Psykisk hälsa är viktigt att arbeta med vilket är något som skolan bör bidra till. Studier tyder på att det är effektivt att arbeta främjande och förebyggande mot psykisk ohälsa för att minska risken för elevers insjuknande. Denna studie undersöker skolkuratorers upplevelse av handlingsutrymme i arbetet med elevers psykiska hälsa samt möjligheterna att arbeta främjande mot psykisk hälsa. Intervjuer med sex yrkesverksamma skolkuratorer tematiserades. Resultatet från frågeställningen ”hur arbetar skolkuratorer med elevers psykiska hälsa” tyder på att de strävar efter men inte alltid lyckas lägga fokus på förebyggande och främjande insatser. Frågeställningen ”hur upplever skolkuratorer sitt handlingsutrymme” besvaras att det påverkas av tidsbrist, samverkan med andra verksamheter och att de ej får bedriva behandlande verksamhet. Resultatet speglar tidigare forskning och denna studie kan användas till framtida forskning för att ha fokus på förebyggande insatserna och varför det är ett effektivt att arbeta med. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)