Den livsviktiga sömnen : En litteraturstudie om faktorer som kan störa sömnen hos intensivvårdspatienten.

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Intensivvårdspatienter lider ofta av dålig sömnkvalitet och sömnen är karaktäriserad av korta sömnperioder på natten och ökad sömn på dagen. En sammanhängande nattsömn är livsviktig för en gynnsam återhämtning hos den kritiskt sjuka patienten. Intensivvårdspatienter rankar sömnbrist som en av de vanligaste orsakerna till stress och oro under vårdtiden. Därför är det som intensivvårdssjuksköterska angeläget att ta reda på vilka olika faktorer som inverkar negativt på patienters sömn. Syfte: Syftet med studien är att belysa faktorer som kan störa sömnen hos den vuxne intensivvårdspatienten. Metod: En integrativ litteraturstudie. Resultat: Ljuden från alarm och personalens röster utmärkte sig som mest sömnstörande på intensivvårdsavdelningen. Kontroller av vitalparametrar och blodprovstagning var de omvårdnadsåtgärder som nämndes som mest sömnstörande. Stress, ångest och smärta var andra vanligt förekommande sömnstörande faktorer. Resultatet presenteras med två teman som i sin tur är indelade i fem kategorier. Slutsats: Intensivvårdsmiljön är en högteknologisk miljö där de sömnstörande faktorerna är multifaktoriella. Det finns ett behov av en ökad kunskap hos intensivvårdssjuksköterskan kring sömnens betydelse för intensivvårdspatienten och vidare forskning behövs inom området som rör intensivvårdssjuksköterskans kunskap och attityder till intensivvårdspatienters sömn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)