Patienters upplevelser av påverkan på sexualiteten i samband med cancer : - en litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Introduktion/Bakgrund: Att insjukna i cancer och att genomgå behandling kan påverka patienter på många olika sätt. Såväl sjukdomen som behandlingen kan leda till olika biverkningar som påverkar patientens livskvalitet, däribland sexualiteten. Tidigare forskning har visat att sexuella biverkningar ofta är underbehandlade och underdiagnostiserade. Sex anses fortfarande som ett tabubelagt ämne hos både sjuksköterskor och patienter vilket riskerar att patienter lider i onödan av sina sexuella biverkningar.  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av förändrad sexualitet i samband med cancer. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats har använts. Sökningarna har skett i databaserna Cinahl och Pub Med. Materialet har därefter analyserats efter Fribergs analysmodell i fem steg. Sammanlagt inkluderades 16 vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet sammanställdes under fyra huvudteman: fysiska aspekter, emotionella aspekter, aspekter på relationer samt information och stödjande samtal. Merparten av studierna visar att sexualiteten påverkas negativt av cancer och de behandlingar som ges. Kommunikationen i relationen och med vårdgivaren är viktig för att bevara sexualitet och intimitet.  Slutsats: Cancerbehandling påverkar den upplevda sexualiteten och samlivet i olika omfattningar, vilket kan leda till negativa konsekvenser i patienters liv under en lång tid. Patienter upplever otillräcklig information om sexuella biverkningar och att vårdpersonal är obekväma med ämnet. Studiens fynd bedöms vara av klinisk relevans där specialistsjuksköterskor behöver ge individuellt stöd och information till patienter och deras partners.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)