Hur förklaras ungdomsbrottslighet?

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats var att göra en jämförelse mellan olika förklaringsmodeller till ungdomsbrottslighet, nämligen de vetenskapliga teoriernas och hur praktikerna i de s.k. naiva teorierna förklarade brottslighet bland ungdomarna i Landskrona. I den första typen av förklaringsmodellen använde vi oss av bland annat Travis Hirschi, Edwin H. Sutherland, Robert K Mertons, Jerzy Sarnecki och Frederic M. Thrasher. I den senare typen av förklaringsmodellen använde vi oss av fjorton intervjuer med dem som arbetar praktiskt i Landskrona. Ansatsen var att beskriva praktikernas ”naiva teorier” och jämföra dessa med vetenskapliga teoriernas särdrag. Praktikerna lyfte fram lokala och närliggande orsaksfaktorer till ungdomskriminalitet och belyste dagens problematik med konkreta fall från fältet. De teoretiska förklaringarna hade en bred syn på orsaker till ungdomsbrottsligheten och de resonerade utifrån ett annat samhällsperspektiv samt till dels även en annan tid där verkligheten inte såg ut som i dagens Sverige. Praktikernas förklaringsmodeller och Jerzy Sarneckis teorier hade enligt vår uppfattning tydliga likheter. Detta på grund av att Jerzy Sarneckis undersökningar är baserade på ungdomsproblematiken i det svenska samhället och de rörde orsakerna till ungdomsbrottslighet som praktikerna möte i sitt vardagliga arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)