Sjuksköterskans komplexa roll- att leda och bli ledd

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien har varit att undersöka hur sjuksköterskor som medarbetare upplever ledarskapet på sin arbetsplats. Frågeställningar: 1. Hur upplever sjuksköterskor att enhetschefen på deras vårdavdelning utövar ledarskap? 2. Hur upplever sjuksköterskor innebörden av sitt eget ledarskap och hur kommer detta till uttryck på arbetsplatsen? Metod: Då syftet med studien varit att undersöka sjuksköterskors upplevelse av ledarskap ansåg vi en kvalitativ metod passande. Empirin är insamlad genom tio djupintervjuer. Slutsatser: Sjuksköterskorna i undersökningen upplever generellt sina enhetschefers ledarskap som bristande. Uppfattningarna skiljer sig mellan avdelningarna varav några anser sig ha transaktionella chefer med största fokus på det administrativa. Andra upplever sina chefer som transformella ledare som tar sig tid till förändring och utveckling. De upplever att cheferna har svårt att finna balans mellan att sköta det administrativa och leda. Sjuksköterskorna upplever att de under utbildningen inte blir tillräckligt förberedda inför sin ledarskapsroll. Det har visat sig att sjuksköterskorna upplever sitt eget ledarskap olika beroende på arbetslivserfarenhet. De uppfattar att det tar tid att forma sin ledarskapsroll och det är först när de känner sig trygga i sin arbetsroll som de kan utveckla sitt ledarskap. Sjuksköterskorna uppfattar att rollen som medarbetare och ledare kan bli otydlig i ett nära samarbete med undersköterskan. De anser inte detta bli otydligt i relation till läkaren. De upplever dock att några läkare haft svårt att acceptera deras ledarskapsroll och att de tydliggör sjuksköterskorna underordnade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)