Yrkesroller i skolan En studie om lärares och elevassistenters roller och samarbete

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien var dels att undersöka hur några lärare och elevassistenter beskrev sin egen yrkesroll och vilka förväntningar de hade på varandras ar-betsuppgifter och yrkesroller, dels att undersöka hur samarbetet mellan yrkes-grupperna var organiserat. Dessutom var studiens syfte att se om det fanns skillnader i förväntningar och organisation mellan grundskolan och grund-särskolan.Teori: Studien har en rollteoretisk ansats, det vill säga att de roller och positioner som finns i skolan undersöks i relation till varandra. Resultaten har också analyse-rats med en hermeneutisk utgångspunkt.Metod: Semistrukturerad intervju, samt fallstudie som metodologi.Resultat: Resultatet visade att lärarna och deras roll var tydlig i verksamheten och de kunde beskriva sina arbetsuppgifter. Lärarna såg elevassistentens roll som otydlig, något som påverkade det gemensamma arbetet. Även elevassistenterna uppfattade sin roll som otydlig. Någon arbetsbeskrivning för elevassistenter fanns inte på någon av de undersökta skolorna. Avsaknad av arbetsbeskrivning kunde skapa en otydlighet som kunde upplevas som hierarkisk. I organisation-en av samarbete och samverkan så fanns det stora brister på båda skolorna, nå-got som så väl lärare som elevassistenter vittnade om. Gemensam planeringstid saknades och alla elevassistenter, förutom en, saknade reglerad planeringstid. Den gemensamma planeringen skedde på raster, i korridorer och under korta stunder som man “stal sig till”. Resultatet visade inte någon signifikant skill-nad mellan grundskolan och grundsärskolan, varken när det gällde roller, ar-betsuppgifter eller samverkan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)