Influencer: Vän eller förebild? : En kvalitativ intervju- och bildanalysstudie om ungdomar och influencers i sociala medier

Detta är en Master-uppsats från Södertörns högskola/Sociologi

Sammanfattning: Denna studie undersöker ungdomar och influencers i sociala medier. Syftet är att studera hur ungdomar beskriver influencers, hur deras relation till influencers ser ut och vilken roll influencers har i ungdomars liv. Tidigare forskning har visat att ungdomar spenderar mest tid online jämfört med andra åldersgrupper och influencers används ofta i marknadsföringssyfte, eftersom de anses trovärdiga. Influencers har även en viktig samhällelig normskapande funktion. Genom semistrukturerade intervjuer via direktmeddelandeapplikationer och kvalitativ bildanalys har berättelser från 12 skolungdomar i Sverige i åldrarna 15–18 år, och 18 bilder och videor från tre populära svenska influencers utgjort studiens empiriska material. Med hjälp av de teoretiska begreppen självpresentation, referensgrupp och förebilder analyserades materialet med en fenomenologisk utgångspunkt. Resultatet visar att ungdomar definierar en influencer som en person med många följare som kan påverka andra, men ungdomarna är samtidigt motvilliga att säga att de blir påverkade. Ungdomarna upplever inte att det finns en vänskapsrelation mellan dem och influencers, utan snarare en gemenskapskänsla som kan härstamma från influencers inbjudande intrycksstyrning. Influencers kan ses som betydelsefulla för ungdomar i rollen som förebild och som en inspirationskälla. Tillsammans skapar och förkroppsligar ungdomar och influencers samhälleliga normer om bland annat skönhet och genus.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)