Våld i nära relationer. En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av sjuksköterskans bemötande i den somatiska vården.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Ungefär 30 procent av världens kvinnor har någon gång upplevt fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld i nära relation. Kvinnorna upplever sig ofta vara övergivna och nedvärderade vid kontakten med hälso- och sjukvården. Sjuksköterskans kunskap och hur hen bemöter kvinnorna har stor betydelse. Syfte: Att undersöka hur kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer upplever bemötandet av sjuksköterskor i den somatiska vården. Metod: En litteraturstudie där 8 kvalitativa studier analyserades. Resultat: Två huvudtema: Negativt bemötande och Positivt bemötande och fem subteman identifierades: Att inte bli tagen på allvar, Okunskap och osäkerhet om våldet i nära relationer, Dömande sjuksköterskor, Att känna tillit samt Sjuksköterskan förmedlar information. Slutsats: Osäkerhet och okunskap hos sjuksköterskan leder till att våldsutsatta kvinnor känner sig otrygga i bemötandet. Det är viktigt att screena och utbilda kring våld i nära relationer i sjuksköterskeutbildningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)