12-stegsbehandling och förändrad identitet : Hur påverkar 12-stegsprogram inom anstalt deltagarnas upplevelse av den egna identiteten

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

Sammanfattning: Föreliggande studie hade som syfte att genom en deduktiv tematisk analys av intervjumaterialet försöka utröna huruvida respondenternas upplevelse av den egna identiteten med fokus på självbild, självförtroende, självförmåga samt självkänsla har förändrats i och med att de genomgått 12-stegsprogrammet vid en svensk kriminalvårdsanstalt. Detta innebär att alla respondenterna har ett aktivt beroende bakom sig samt att de är intagna inom svensk Kriminalvård. De fördefinierade temana för frågorna gällande identitet var identitetsåtergång, identitetsutvidgning samt identitetsuppkomst. Utöver frågor gällande identitet så ställdes även frågor om respondenternas upplevelse av att genomgå 12-stegsbehandling inom anstalt. Orsaken till detta är att den speciella miljö där de genomgått 12-stegsbehandlingen kan ha påverkat utfallet av behandlingen. Denna analys var av en induktiv tematisk art och de teman som framkom är att respondenterna upplevde 12-stegsprogrammet som utvecklande men att det är besvärande med omotiverade deltagare samt att de i grupp känt sig hämmade med tanke på anstaltsmiljön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)