Tandhygienistens pedagogiska funktion för barn och ungdomar med kognitiva funktionshinder

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Barn och ungdomar med kognitiva funktionshinder löper större risk att drabbas av sämre tandhälsa än övriga (Gabre, Martinsson och Gahnberg 2001). Det är ett problem som tandhygienister måste vara medvetna om när de i sitt dagliga verk arbetar med patientundervisning. Syftet med denna studie var att beskriva tandhygienistenserfarenheter av patientundervisning för barn och ungdomar med kognitivt funktionshinder. Metoden har bestått av kvalitativa intervjuer med fyra tandhygienister om deras erfarenheter kring patientundervisning, vilka sedan analyserats genom innehållsanalys. Resultatet visar att det krävs förmåga att utstråla trygghet och att vara adaptiv för att patientundervisningen skall ge önskat resultat. Diskussion studien visar att det krävs en bra planering, goda kommunikationsförmågor och bra kunskaper om bemötandet av barn och ungdomar med funktionshinder för att en tandhygienist ska klara av att utstråla trygghet och agera adaptivt i sitt arbete

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)