Personlig integritet i arbetslivet- En studie om övervakning i arbetslivet med hjälp av modern teknik

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Personlig integritet i arbetslivet är tämligen oreglerad i svensk rätt och den reglering som finns är komplex och svåröverskådlig. Det är i synnerhet PuL som aktualiseras i fråga om arbetstagares personliga integritet, vilken i maj 2018 ersätts av GDPR. Den består likt PuL av allmänt hållna bestämmelser. Emellertid tillhandahåller GDPR stärkt skydd för individens personliga integritet och ökade skyldigheter för personuppgiftsansvariga. Modern teknik har gjort det möjligt för arbetsgivare att enkelt och billigt övervaka de anställda. Närgångna och detaljerade kontrollåtgärder, såsom gps-övervakning har ökat i omfattning och möjliggör övervakning i realtid, där arbetstagarens position ständigt kan bevakas. I uppsatsen undersöks i vilken omfattning arbetsgivare har rätt att vidta kontrollåtgärder med hjälp av positioneringssystem, passagesystem, loggning av datorutrustning samt kontroll av arbetstagares e- post. Analysen visar att i de flesta fall avgörs frågan om övervakning efter en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av kontroll och arbetstagarens intresse av att värna om sin personliga integritet. Ändamålet med övervakningen är ofta avgörande för om kontrollåtgärden bedöms godtagbar eller inte. Övervakning som syftar till att vidmakthålla säkerhet är tillåtet i högre utsträckning än övervakning som syftar till att på olika sätt kontrollera arbetstagaren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)