Den fysiska lärandemiljön utifrån förskollärarnas perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Nibal Tamim; Sanaa Moursy; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie var att undersöka förskollärarnas uppfattning om den fysiska lärandemiljön i förskolan. Samt hur utformningen av den fysiska lärandemiljön främjar barns utveckling och lärande. För att synliggöra lärarnas tankar och erfarenheter användes en kvalitativ forskningsintervju som undersökningsmetod. Resultatet visar att utifrån informanternas olika perspektiv hade de liknande synpunkter kring när det gäller miljöns utformande, vilket påverkar positivt på barns lärande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)