Jag förstår inte vad du säger

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: I samband med ett ökat multikulturellt samhälle talas det många olika språk vilket i sin tur kan skapa språkbarriärer. I vården är kommunikation nödvändigt och en viktig parameter i relation till kvaliteten på vården och patientens upplevelse. Informationsutbyte baseras på fungerande kommunikation och på att materialet är presenterat på ett sätt att mottagaren förstår det. Kommunikationen är också grundläggande för att patienten ska kunna utrycka sig och erbjudas adekvat hjälp vilket kan försvåras vid en förekommande språkbarriär. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att undersöka hur patienter upplever språkbarriärer och hur detta påverkar vården då sjuksköterska och patient talar skilda språk. Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats. 15 artiklar från databaserna Pubmed och Cinahl har valts ut och kvalitetsgranskats. Artiklarna analyserades för att hitta meningsbärande innehåll. Det slutgiltiga resultatet sammanställdes genom huvudkategorier och underkategorier och presenteras i löpande text i resultatet. Resultat: Resultatet visar att språkbarriärer påverkar vården relaterat till informationsöverföring, sjuksköterskepatientrelation, vårdkvalitet, diskriminering, tolk och patientupplevelse. Resultatet visar att språkbarriärer påverkar kvaliteten på vården negativt då adekvat tolkning eller information inte kan erbjudas. Konklusion: I relation till språkbarriärer förekommer flera hinder i möjligheten att få god vård. Patientens upplevelse hotas och när kommunikationen inte fungerar hindrar detta möjligheten för patienten att förstå och vara delaktig i sin vård. Patienten är också i beroendeställning i förhållande till andra då en tredje part måste användas vid kommunikation. Vidare hotas också patientens möjlighet till integritet då anhöriga används som tolk vilket kan leda till att patienten inte vill dela all information.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)