Förskollärares bemötande av barn i förskolan i relation till vad läroplanen säger om traditionella könsmönster

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Författare: Emma Pettersson; Frida Grus; [2019]

Nyckelord: Kön; könsmönster; normer; genus; förskollärare;

Sammanfattning: Syftet med studien är att problematisera några förskollärares förhållningssätt kring hur de kommunicerar med barn, i relation till vad Läroplanen säger om traditionella könsmönster. Metoden som vi använde för att samla in data var observationer och intervjuer med tre förskollärare. Materialet har tolkats och analyserats utifrån feministisk poststrukturalism, diskurser om pojkar och flickor, könsmönster samt normer och könskonstruktioner. I intervjuerna kommer det fram att förskollärarna har en förståelse för genus, kön och könsmönster och en medvetenhet om det som står i Läroplanen om allas lika värde oavsett könsidentitet. De arbetar med att uppmana och erbjuda alla barn möjligheter att våga ta för sig, uttrycka sig, utveckla förmågor, att gå in och ut ur lekar och roller utan att bli begränsade av stereotypa könsmönster. Enligt vår analys av observationerna kommer det fram att förskollärarna både motverkar och förstärker de stereotypa könsmönster som finns, i tal och i handlingar med barnen. Men det framgår även i intervjun med en förskollärare att det är problematiskt att motverka traditionella könsmönster i förskolan, detta eftersom det är svårt att veta vad och hur man ska förhålla sig både till miljön, barnen och vårdnadshavare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)