En studie om kvinnor i ledande positioner i en mansdominerad bransch

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med följande kandidatuppsats är att skapa förståelse för vad kvinnor i ledande positioner i mansdominerade branscher värderar hos en arbetsgivare, vilka utmaningar de stöter på i sin roll samt bidra med förslag på hur man kan attrahera fler kvinnor till dessa positioner. Denna undersökning anses viktig då kvinnor idag är underrepresenterade i dessa positioner trots att flertalet studier tyder på att jämställda ledningsgrupper är lönsamt för både individen, organisationen och samhället i stort. Studien har utförts på ett internationellt mansdominerat företag och dess kvinnor i olika ledande positioner, i olika delar av världen samt med olika bakgrunder för att få en bredd i resultatet. Företaget kommer istudien att benämnas som företag X. Den teoretiska referensramen och tidigare forskning består avteorier och begrepp rörande genus, organisationskultur, jämställdhet, kvinnor i ledande positioner,mansdominerade branscher, employer brand samt krav och kontroll. Flermetodsforskning har använts för att besvara studiens syfte, vilket innebär att både kvantitativa och kvalitativa data samlats in och analyserats. En webbenkät har skickats ut till samtliga kvinnor i ledandepositioner på företag X. Enkäten bestod av kvantitativa flervalsfrågor med utgångspunkt i tidigare forskning och kvalitativa fritextfrågor i syfte att stärka och förklara flervalsfrågorna samt för att få oförutsägbara svar som kunnat skapa ytterligare förståelse för respondenternas egna tankar och upplevelser. Resultatet påvisar att kvinnor tenderar att värdera faktorerna flexibilitet & work-life balance, jämställdhet, god arbetsmiljö & kultur (inklusive gott ledarskap och bra kollegor) samt goda karriär- & utvecklingsmöjligheter högt. Studien visar att ju fler barn man har desto högre värderar man flexibilitet & work-life balance och ju yngre man är desto högre värderar man karriär- & utvecklingsmöjligheter. Studien indikerar även att kvinnor i ledande positioner i mansdominerade branscher tenderar att mötas av utmaningarna: svårigheter i work-life balance, problematisk arbetsmiljö och kultur, höga krav, högstressnivå samt svårigheter i karriärutveckling. Vidare visar studiens resultat att vilken typ av ledarposition man har påverkar hur mycket stress man upplever. Här visar det sig att mellanchefer ärde som upplever hög stressnivå i störst utsträckning. Dessutom verkar region påverka i vilken utsträckning respondenterna upplever svårigheter i work-life balance, där Sydamerika upplever störst svårigheter. Slutligen har studien kommit fram till förslag på hur man kan attrahera fler kvinnor till ledande positioner inom mansdominerade branscher. Detta innefattar bland annat arbete med karriäroch utvecklingsmöjligheter för kvinnor, arbete med kulturen på företaget samt underlättande av worklife balance och föräldraskap. Utöver detta lyfts även uppmuntran och stöd för kvinnor till att utvecklas, exponering av kvinnor i ledande positioner i marknadsföring samt en förändrad syn på ledarskap. Denna studie kan ses som ett bidrag till företag Xs fortsatta jämställdhetsarbete samt ett komplement till tidigare forskning rörande ämnet. Studien kan även fungera som underlag för andra mansdominerade organisationer som vill arbeta för en mer jämställd arbetsplats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)