SEMANTISKA AVVIKELSER I DEN SVENSKA ÖVERSÄTTNINGEN AV RECEPTEN I ISABEL ALLENDES MEMOARER AFRODITA. En komparativ och kvalitativ analys.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: I denna uppsats undersöks de semantiska avvikelser som uppstår när recepten i Isabel Allendes memoarer Afrodita: Cuentos, Recetas y Otros Afrodisíacos (1997) översätts till svenska i Lena Anér Melins översättning Afrodite: Berättelser, Recept och Andra Afrodisiaka (1998). Genom att jämföra källtext med måltext har semantiska avvikelser identifierats, kategoriserats, diskuterats och analyserats i ett försök att identifiera mönster och tendenser gällande vilka typer av semantiska avvikelser som uppstår och vilken funktion de har. Mot bakgrund av gällande översättningsnormer och textens kommunikativa egenskaper har de semantiska avvikelserna analyserats och exemplifierats i ett försök att avgöra vilken effekt de har på översättningens tänkta funktion, som både är att överföra den information som krävs för att verkets recept ska kunna realiseras i måltextkulturen och att ge svensk röst åt Allendes expressiva och unika uttryck. Undersökningen visar att det finns fyra olika typer av semantiska avvikelser i översättningen. Dessa avvikelsetyper är tillägg, utelämningar, betydelseskillnader och lexikala fel. De flesta avvikelser är pragmatiskt motiverade då de ämnar anpassa recepten till måltextens nya kulturella kontext samt till de regler som styr hur ett recept förväntas vara konstruerat i den svenskspråkiga språkmiljön. Det finns dock avvikelser som inte är pragmatiskt motiverade och som i värsta fall leder till att måltexten misslyckas med att kommunicera de semantiska och expressiva aspekter som krävs för att översättningens funktion ska uppfyllas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)