SEMANTISKA AVVIKELSER I DEN SVENSKA ÖVERSÄTTNINGEN AV RECEPTEN I ISABEL ALLENDES MEMOARER AFRODITA. En komparativ och kvalitativ analys.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: I denna uppsats undersöks de semantiska avvikelser som uppstår när recepten i Isabel Allendesmemoarer Afrodita: Cuentos, Recetas y Otros Afrodisíacos (1997) översätts till svenska i Lena AnérMelins översättning Afrodite: Berättelser, Recept och Andra Afrodisiaka (1998). Genom att jämförakälltext med måltext har semantiska avvikelser identifierats, kategoriserats, diskuterats och analyseratsi ett försök att identifiera mönster och tendenser gällande vilka typer av semantiska avvikelser somuppstår och vilken funktion de har. Mot bakgrund av gällande översättningsnormer och textenskommunikativa egenskaper har de semantiska avvikelserna analyserats och exemplifierats i ett försökatt avgöra vilken effekt de har på översättningens tänkta funktion, som både är att överföra deninformation som krävs för att verkets recept ska kunna realiseras i måltextkulturen och att ge svenskröst åt Allendes expressiva och unika uttryck. Undersökningen visar att det finns fyra olika typer avsemantiska avvikelser i översättningen. Dessa avvikelsetyper är tillägg, utelämningar,betydelseskillnader och lexikala fel. De flesta avvikelser är pragmatiskt motiverade då de ämnaranpassa recepten till måltextens nya kulturella kontext samt till de regler som styr hur ett receptförväntas vara konstruerat i den svenskspråkiga språkmiljön. Det finns dock avvikelser som inte ärpragmatiskt motiverade och som i värsta fall leder till att måltexten misslyckas med att kommunicerade semantiska och expressiva aspekter som krävs för att översättningens funktion ska uppfyllas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)