Säg vad du vill - Att komma ut som homosexuell

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Författare: Stefan Stoimenov; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Homosexuella personer som kommer ut inför familj och vänner upplever ofta detta som stressande. Den här studien syftar till att undersöka hur produktdesign kan underlätta för unga vuxna homosexuella män att komma ut till en familjemedlem. Unga vuxna homosexuella män valdes som målgrupp eftersom de har högst självmordstal jämfört med homosexuella kvinnor och heterosexuella personer. Syftet med studien var att bidra till utvecklingen av bättre psykisk hälsa hos målgruppen. Målet var att ta fram ett koncept som kan underlätta komma ut-handlingen. I det teoretiska ramverket undersöktes hur heteronormativitet, stigma och stereotyper fungerar samt hur gruppidentitet stärker individen. För att få bättre insikt i problematiken genomfördes marknadsundersökning och intervjuer med både personer som har och inte har kommit ut. En användarcentrerad designprocess och normkreativt tänkesätt användes för att utveckla ett koncept. Studiens resultat blev ett designkoncept som ville synliggöra heteronormativiteten och utvärderades som personligt, symboliskt och ovanligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)