Bränslehedging : Hur säkrar flygbolagen sig mot ett högt oljepris?

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: David Dackell; Karl Öström; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Dagens samhälle kräver mer energi än någonsin, 80 procent av världens energi kommer ifrån fossila bränslen. Efterfrågan på olja har ökat kraftigt samtidigt som upptäckten av nya fynd och produktionsutbyggnad inte kunnat matcha denna utveckling. En bransch som är känslig för ett högt oljepris är flygbolagsbranschen. 12 till 14 procent av flygbolagens rörliga kostnader består av bränsle. Syftet med denna studie är att undersöka hur olika flygbolag hanterar ett högt oljepris. Vi vill undersöka hur flygbolag hanterar rörliga kostnader där oljepriset är en variabel. Vi kommer att studera ett antal strategier för att säkra bränslekostnader, med andra ord flygbolagens hedgingstrategier och dess instrument såsom swaps, optioner, futures och forwards. Dessa hedgingstrategier jämförs därefter med hur flygbolagen har löst sin bränslehedging. För att uppnå syftet har primärdata i form av intervjuer utförts tillsammans med insamlandet av sekundärdata i form av årsredovisningar, rapporter och tidskriftsartiklar et cetera. Resultatet i vår studie av flygbolagen visar att de mest frekvent använda strategierna för att hedga sina bränslekostnader är användandet av instrumenten, swaps och optioner. Genom användandet av swaps låser flygbolagen in ett pris de vet de kommer att få betala i framtiden. Optioner används av flygbolagen för att försäkra sig mot både en eventuell uppgång men också mot en nedgång, för detta betalar företagen också en premie. Vår studie visar att samtliga av de undersökta flygbolagen har någon form av strategi för att hedga sina bränslekostnader till följd av ett högt oljepris.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)