Att bedöma elevtexter - en "fingertoppskänsla"? En kvalitativ studie om svensklärares tolkningar av kunskapskrav som gäller språket i elevtexter

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Carolina Falander; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: AbstractI alla gymnasieskolor ska likvärdiga elevprestationer värderas med samma betyg. För att uppnå detta ska betygsättningen ske utifrån kunskapskrav, men vissa kunskapskrav lämnar utrymme för tolkning. Syftet med denna undersökning är att beskriva hur svensklärare tolkar kunskapskraven att språket i elevtexter är ”varierat och innehåller goda formuleringar” för betyget A eller att det ska vara ”varierat och delvis välformulerat” för betyget C, samt att beskriva hur svensklärare tolkar skillnaden mellan dessa kunskapskrav. Syftet är även att visa om svensklärare, utifrån tolkningarna av kunskapskraven, kan sägas utgöra en så kallad tolkningsgemenskap. En enkätundersökning med öppna frågor och en uppföljande intervjuundersökning visar att svensklärarna i studien till viss del använder sig av samma begrepp i sina tolkningar av kunskapskraven, men att de definierar dessa begrepp på olika sätt. Det visar sig också att de tolkar skillnaden mellan kunskapskraven olika. Utöver detta framgår även att lärarna betygsätter elevtexter på olika sätt utifrån kunskapskraven. Det tydligaste resultatet i studien är dock att svensklärarna uttrycker sig vagt och subjektivt, vilket indikerar att de tycker att det är svårt att definiera vilka språkliga aspekter som ska bedömas utifrån kunskapskraven. Om man lämnar föreställningen om att lärare bör använda sig av exakt samma begrepp när de tolkar kunskapskraven kanske respondenterna i studien kan sägas utgöra en tolkningsgemenskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)