Killarna innanför gränsen : En kvalitativ studie om konstruktionen av maskulinitet inom en total institution.

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

Existerande sociologisk forskning om genus och maskulinitet är omfattande, men få studier undersöker hur maskulinitet konstrueras inom totala institutioner och särskilt inom en svensk kontext. För att fylla denna kunskapslucka är uppsatsens huvudsakliga syfte att studera vilka former av maskuliniteter som kan identifieras bland personal och tvångsomhändertagna unga män vid en total institution. Uppsatsens frågeställning har fokuserat på att studera vilka sociala praktiker, normer och föreställningar som bidrar till konstruerandet av dessa maskuliniteter. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är Raewyn Connells teori om maskulinitet och hegemonisk maskulinitet samt Erving Goffmans teori om totala institutioner. Metoden som valts för att besvara frågeställningen är semistrukturerade intervjuer med sex behandlingsassistenter vid en sluten institution för unga män som drivs av Statens institutionsstyrelse.

Sammanfattningsvis har uppsatsen, utifrån intervjuerna, kunnat identifiera att den hegemoniska maskuliniteten tenderar att vara den mest dominerande bland de manliga behandlingsassistenterna samt att den marginaliserade maskuliniteten tenderar att vara den mest dominerande hos de unga männen som är intagna. Uppsatsens slutsats är att varje maskulinitetsform konstrueras genom sina egna sociala praktiker, normer och förställningar samt att personalens överordning i förhållande till de unga männen utgör en del i konstruerandet av den hegemoniska maskuliniteten, som kunnat identifieras bland de manliga behandlingsassistenterna. Förslag på vidare forskning är fler studier med fokus på hur maskuliniteter konstrueras inom totala institutioner. Även forskning kring vilken roll brotts- och våldspreventivt arbete, med fokus på maskulinitet, på totala institutioner kan ha för att förebygga återfall i brott för den målgrupp unga män som är placerade på dessa SIS-institutioner är relevant.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)