Planering av design och skötsel i ett fragmenterat naturreservat

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Ecology

Sammanfattning: Rävsta naturreservat omfattar ett fragmenterat landskap som är mycket variationsrikt. När en skötselplan ska upprättas i ett sådant område är det viktigt att se till de hot som frag-menteringen medför som till exempel: för små habitat med för liten tillgång till resurser, avklippta spridningsvägar och kanteffekter. En ny skötselplan ska upprättas för reservatet under 2010 och det här arbetet syftar till att föreslå en modell som inriktar sig på att mot-verka de negativa effekterna som fragmentering har på den biologiska mångfalden. För att hitta de naturvärden som finns i området i nuläget har inventeringsdata från olika källor gåtts igenom. Data på arter som antingen är rödlistade eller indikerar höga naturvärden sammanställdes i olika grupper beroende på vilken naturtyp de är knutna till. Resultatet blev att alla kvarvarande arter kunde delas in i fyra grova naturtypskategorier som därmed är viktiga att bevara i området: barrskogar, löv- och blandskogar, betesmarker samt strand- och fuktängar. Under några dagars fältbesök dokumenterades även tillståndet på alla reser-vatets ingående områden. Därefter gick det både att lokalisera viktiga habitatområden i reservatet samt vilka spridningsvägar som är möjliga mellan dessa. Det slutliga förslaget består av fyra planerade nätverk av de naturtyper som är värdefulla att bevara i reservatet. För tre av naturtypsnätverken har det även definierats en typisk och extra skyddsvärd art som skötseln kan inriktas mot.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)