Serviceboendet på Kronoparken : En studie om solvärme och energieffektivisering

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

Sammanfattning:

En studie om solvärme i syfte att integrera solvärmen till tappvarmvattensystemet för ett av Stiftelsen Karlstadhus ägda servicehus på Kronoparken i Karlstad har genomförts. Huvudmålet med studien var att dimensionera en solvärmeanläggning utifrån uppmätt tappvarmvattenbehov samt att beräkna energibesparingen som installationen leder till. Solvärmesystemet ska förvärma tappvarmvatten och har avsiktligt underdimensionerats för att erhålla ett högt årligt energiutbyte. En systemutformning har tagits fram med tillhörande principschema. En modell skapades i Excel för solfångarberäkningen. Anläggningen beräknas utifrån modellen producera 14 586 kWh/år. Valet av solfångare föll på Aquasol Big AR 13.0 med den totala referensarean 24,7 m2, tillsammans med tre stycken seriekopplade dubbelmantlade ackumulatortankar á 500 liter, vilka fungerar som effektutjämnare och korttidslager.

Servicehuset har undersökts för att hitta lämpliga energieffektiviseringsåtgärder, vilket har varit ett av de uppsatta målen. En energiplan upprättades för detta ändamål. Klimatskalet, värme- och ventilationssystemet och elinstallationer har besiktigats. Termografering påvisade drag kring altandörrar och fönster samt att det fanns oisolerade rör i undercentralen. Fastigheten totalrenoverades och byggdes om år 2000-2001 vilket medförde att energieffektiva systemlösningar valdes. För att utvärdera vad ombyggnaden år 2000-2001 resulterat i är ett förslag att installera fjärravläsningsutrustning, som läser av användningen av fjärrvärme, vatten och el gentemot fastigheten intill som fortfarande har det utförande som det studerade servicehuset hade fram till och med ombyggnationen.

Målsättningen med miljöbedömningen var att se hur stor miljöpåverkan fastighetens uppvärmning av tappvarmvatten var före- respektive efter integrering av solvärme. Studien visar att det installerade solvärmesystemet ur ett regionalt perspektiv är positivt för miljön. Solfångarna tar andelar från fjärrvärme vilket resulterar i att kraftvärmeverket eldar mindre bränsle och det ger lägre utsläpp. Ur ett globalt perspektiv ökar koldioxidutsläppen när marginalel ersätter den minskade produktionen av el i kraftvärmeverket. Marginalelen kommer i dagsläget och troligtvis 20 år framöver från kolkondenskraftverk.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)