Creative Program vid Thoren Innovation School : en kvalitativ innehållsanalys av en privat gymnasieskolas marknadsföring av ett alternativt utbildningskoncept

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsen Creative Program vid Thoren Innovation School är skriven av Louise Hägg och Caroline Helleday Melander, i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för Medie- och Kommunikationsvetenskap, Lunds Universitet. Uppsatsen presenterar en kvalitativ innehållsanalys av Thoren Innovation Schools (TIS) hemsida för specialiseringen Creative Program, med ambitionen att bidra med kunskap om hur utbildningars marknadsföring har anpassats till arbetsmarknaden. Studien genomfördes kvalitativt, där multimodal analysmetod samt semiotisk analysmetod användes för att identifiera denotationer, myter och konnotationer i materialet. Studien har utförts mot bakgrund av att gymnasieskolor marknadsförs samt profilerar sig. Creative Programs marknadsföringstekniker samt innebörden av hemsidans centrala begrepp “kreativitet” förklaras som följande. Kreativitet åsyftar förmågan att tänka nytt, skapandekraft samt förmågan att behärska digitala medier. Kreativitet förstås som en lust, en naturlig drift som bör bejakas samt en produktionsfaktor. Karaktärsdrag som kännetecknar marknadsföring i kreativa tidsåldern återfinns på hemsidan. Det tar sig i stora drag uttryck i att besökare på hemsidan bjuds in till en gemenskap och identitet vilket ger intrycket av att man som elev får “något mer” än bara en utbildning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)