Det aktiva medborgarskapets arenor

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna kunskapsöversikt har varit att belysa gymnasieelevers förutsättningar för ett aktivt medborgarskap och samhällskunskapsämnets särskilda roll i detta. Resultatet har kommit till i två steg. Det första steget var att söka utifrån själva begreppet aktivt medborgarskap via databaser, främst LibSearch och SwePub. Därefter har resultatet delats in under olika tema; ett statsvetenskapligt, ett rörande gymnasieungdomars attityder och demokratibild, ett ämnesinriktat (samhällskunskap som ämne) och ett sociologiskt. Resultatet visar ett brett fält av forskningsområden där begreppet används och motiveras på olika sätt. Bland forskare inom statsvetenskap ser vi en tydlig tendens att ställa det aktiva medborgarskapet i relief till läroplaner och skollag och måluppfyllnad. Den ämnesinriktade forskningen berör frågor om hur undervisningen kan förbättras, framför allt på den ämnesdidaktiska sidan och den sociologiska forskningen förefaller i högre grad ställa det aktiva medborgarskapet i ett bredare omvärldsperspektiv. Resultatet visar ett mått av ojämlikhet mellan framför allt yrkes- och studieinriktade program samt förslag på omfattande didaktiska modeller för att förbättra undervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)