Upplevelsen av omvårdnad inom akut bukkirurgi

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Akut buksmärta är den vanligaste orsaken till att patienter söker en kirurgiskakutmottagning. Ingrepp på en kirurgisk akutavdelning har ofta ett snabbt förlopp ochpatienterna hinner inte förbereda sig på samma sätt som vid en planerad operation. Den kortavårdtiden innebär att sjuksköterskan ställs inför en rad utmaningar så som ett struktureratarbetssätt och etablering av en god patientrelation. Akut kirurgi innebär ofta en ökad risk förkomplikationer och kan göra omvårdnaden komplex. Vårdrelationen blir i detta sammanhangbetydelsefull. Sjuksköterskans uppgift blir att trösta och skapa tillit så att patienten kan kännatrygghet och välbefinnande. Syfte: Syftet är att beskriva patienters upplevelser av omvårdnadföre och efter akut bukkirurgi på en vårdavdelning. En frågeställning är vad omvårdnadbetyder för patienter som genomgått akut bukkirurgi Metod: Empirisk intervjustudie medsemistrukturerade intervjufrågor och innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans metod.Strategiskt urval baserat på patienters erfarenheter av undersökt fenomen. Resultat: Treteman presenteras i resultatet. De första två temana är baserade på positiva och negativaupplevelser i samband med den omvårdnad som patienten givits under vistelsen på enkirurgisk akutavdelning. Tredje temat består av patienternas egen uppfattning gällandeomvårdnadens betydelse. Slutsats: Information, trygghet, vårdrelation och delaktighet är defyra huvudfynd som identifierats. Positivt har varit kontinuerlig uppdatering av information,en vårdrelation som uppmuntrar autonomi samt att uppleva trygghet genom ett förtroende föroch tillgänglighet till sjuksköterskan. Negativa upplevelser framkom i bristandekommunikation och som gav en känsla av osäkerhet. Patienterna identifierade omvårdnadens betydelse i att beskriva vårdrelationen som att känna sig sedd samt att vara delaktig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)