Spelar storleken någon roll? En litteraturstudie om sjuksköterskors attityder till obesa patienter inom vården

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Antalet personer med övervikt och obesitas ökar kraftigt över hela världen ochobesitas har utvecklats till en folkhälsosjukdom. Det finns en negativ bild i samhället, därobesitas bland annat anses vara resultatet av lathet och okunskap. Media bidrar till att spridadenna bild och påverka de negativa attityderna, vilka återfinns i hela samhället, även inomvården och bland sjuksköterskorna. Syftet: Syftet var därför att undersöka sjuksköterskorsattityder till obesa patienter inom vården. Metod: En litteraturbaserad studie med grund i enallmän litteraturöversikt genomfördes. Resultat: Sjuksköterskorna visade på övervägandenegativa attityder till obesa patienter, vilka visade sig genom fördomar. Bristande viljestyrka,överdrivet matintag och att de obesa patienterna var oattraktiva var några av fördomarna somframkom bland sjuksköterskorna. Resultatet visade också på flera olika faktorer sompåverkade sjuksköterskornas attityder såsom deras arbetsbörda, ålder, BMI och livserfarenhet.Slutsats: Litteraturgenomgången visade att patientens storlek spelade roll och attsjuksköterskornas attityder till obesa patienter ofta yttrade sig som fördomar.Sjuksköterskornas fördomar visade på bristande kunskap om de komplexa orsakerna till obesitas. Sjuksköterskorna visade också på brister i sitt etiska förhållningssätt när de intekunde lägga fördomarna åt sidan. De negativa attityderna kommer inte att upphöra av sigsjälv, utan det krävs en aktiv insats av sjuksköterskorna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)