Att leva med schizofreni - ur ett närståendeperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från ;

Författare: Johanna Fagerås; Victoria Krantz; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Bakgrund: Att vara drabbad av schizofreni innebär ofta allvarliga symtom och konsekvenser samt kräver i regel livslång behandling. Närstående till personen med schizofreni är en betydelsefull resurs för behandlingen av sjukdomen. För att sjukvårdspersonal ska kunna ta tillvara på dessa resurser på bästa sätt behövs kunskaper om hur sjukdomen och livssituationen upplevs av de närstående. Syfte: Att beskriva upplevelser av att vara närstående till en person med schizofreni. Metod: En litteraturöversikt med granskning och analys genom en femstegsmodell av sammanlagt tolv vetenskapliga artiklar som studerat upplevelser av att vara närstående till en person med schizofreni. Resultat: Utifrån analysen utkristalliserades fyra kategorier: 1) En ständig kamp för information och stöd, 2) Maktlöshet och obalans, 3) Förändrade relationer, och 4) En osäker framtid. Slutsats: Schizofreni drabbar inte bara den sjuke personen, utan innebär även en börda för dennes familj. Livssituationen för såväl (vuxna) barn, syskon, föräldrar och makar vänds upp och ned när en familjemedlem insjuknar och relationerna både inom och utanför familjen förändras. Samverkan med hälso- och sjukvården upplevs som en övervägande negativ kamp och ovanpå detta lever närstående med en ständig oro och upplevelser av maktlöshet.

 

Nyckelord: Schizofreni, Närstående, Erfarenheter, Familjefokuserad omvårdnad, Sjuksköterska

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)