När är det dåligt nog? En kvalitativ studie av förvaltningsrättens domslut om resursskola med behandling

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien har varit att undersöka elevers rättigheter till resursskola med behandling. Studien undersökte tio stycken domslut från förvaltningsrätten gällande överklagande av bistånd från Socialtjänsten där föräldrarna hade ansökt om resursskola med behandling men blivit nekade av socialnämnden. Frågeställningarna för studien var under vilka förutsättningar förvaltningsrätten bedömde bifallen och avslagen och vilka mönster som gick att avläsa i domsluten. Studiens forskning är av analysmetoden innehållsanalys och studerar domar från förvaltningsrätten. Urvalet av domsluten var fem stycken bifall respektive fem stycken avslag. För att stödja resultatet samt analysen presenterades en kunskapsöversikt kring området. Samt med hjälp av teorier och teoretiska begrepp som makt, kritiska och postmoderna perspektiv på organisationer och den medicinska modellen för att förklara fenomenet. Resultatet är uppdelat i fyra olika teman där både bifall och avslag diskuterades separat. Dessa teman var psykiskt mående i relation till skolan, funktionsnedsättningar, ansvarsroll och otillräcklig skolform. Det som framkom i resultatet och analysen var att alla barnen mådde mycket dåligt i relation till skolan. Deras mående kom till uttryck på olika sätt där olika faktorer orsakade antingen bifall eller avslag. Det framkom även i domsluten att det gynnade ett barn att ha en eller flera diagnoser i form av någon funktionsnedsättning för att få rätt till särskilt stöd. Samt att aktörer kring barnet hade svårt att samarbeta med varandra då ansvaret för barnets situation försköts mellan varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)