Niños bilingües y sus actitudes hacia la enseñanza de lengua materna: Un estudio cualitativo de alumnos con lengua materna española en Suecia

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där flerspråkighet blir alltmer attraktivt. Tidigare studier har visat vikten av modersmålsundervisningen för två- eller flerspråkiga elever. Syftet med föreliggande studie är att visa vilka attityder som finns till den spanska modersmålsundervisningen hos de elever som deltar. Studien har genomförts via kvalitativa undersökningar i form av intervjuer och enkäter med elever som har spanska som modersmål och deras lärare. Syftet är att få en förståelse av vilka attityder som finns och vad som ligger bakom dem. Resultaten visar att attityderna är övervägande positiva, men motivationen varierar. Många faktorer spelar in när attityderna formas och de påverkar i sin tur motivationen, däribland problematik inom organiseringen av modersmålsundervisning. Emellertid visar det sig att starkast kopplad till elevernas motivation och attityd är språkkunskaperna hos eleven.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)