Sensorelektronik för hydroponisk odling

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System; Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

Sammanfattning: Projektet gick ut på att skapa ett system för att automatisera en hydroponisk odling, ta fram vilka storheter som är intressanta att mäta och sedan skapa elektronik för det. Det var snabbt tydligt att det är elektrisk konduktivitet (EC), pH och temperatur som är intressant att mäta. EC är ett estimat över näringsinnehållet i vattnet, pH i vattnet måste vara i rätt nivå för att växterna ska kunna ta upp näringen och temperaturen måste vara inom rätt område för att växterna ska växa. Sensorerna som valdes fungerar väldigt olika och därför skapades olika kretsar för vardera sensor. EC och temperatursensorn fick även två olika kretsar för att kunna utvärdera vilken metod som har fungerat bäst. Kretsarna skapades i en simulator och när de gav önskvärt beteende konstruerades ett PCB utifrån simuleringsritningarna. En mikrokontroller användes för att styra kretsarna och hantera mätdata för att sedan skicka det vidare till en Raspberry Pi för att skriva ut värden på en skärm. Resultaten som kretsarna gav i slutändan är tillfredställande och mycket väl inom noggrannheten som en hydroponisk odling kräver.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)