Betydelsen av utbildade ledare inom barn- och ungdomsfotboll : En enkätundersökning bland fotbollsföreningar och distriktsförbund

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning:

Många barn och ungdomar tycker om att träna fotboll och fotbollsträning ingår som en naturlig del i

många barns och ungdomars uppväxt och socialisering. För fotbollsföreningarna är också barn- och

ungdomsfotbollen en viktig del av verksamheten. Inom fotbollen finns det behov av välutbildade ledare

för barn och ungdomar, eftersom dess agerar som en förebild för unga spelare och fostrar dem både som

spelare och unga människor. Det är därför viktigt att barn- och ungdomsledare har nödvändiga

kvalifikationer och att de är utbildade för att klara uppdraget

. Data till studien har samlats in med enkäter

under våren 2012. 47 fotbollsföreningar och 12 distriktsförbund deltog i studien genom att de besvarade

en enkät per förening eller distrikt. Syftet med studien var att analysera eventuella likheter och skillnader

på utbildningsnivåer inom tränarutbildningen avseende fotbollstränare för barn och ungdomar (barnens

ålder 0-12 år, ungdom 13-19 år), samt att analysera eventuella samband mellan utbildningsnivå och

geografisk hemvist och storlek på klubben. Undersökningen kontrollerade även fotbollsföreningarnas

uppfattning angående tillgängligheten på tränarutbildningen. Resultatet visade att det inte finns någon

mätbar skillnad i antalet utbildade tränare beroende på geografisk hemvist utan det berodde mer på antal

utövare. Däremot fanns det skillnader i antalet utbildade tränare beroende på vilken nivå tränaren var

verksam på, elitklubbar har fler högre utbildade tränare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)