Kvinnors upplevelser av att leva med endometrios

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Endometrios är en vanlig sjukdom som drabbar 5-10 % av alla kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen innebär att delar av livmoderslemhinna, som normalt endast förekommer i livmoderhålan, finns på andra ställen i kroppen. Vanliga symtom vid endometrios är smärta, dyspareuni och dysuri. Sjukdomen kan även ha påverkan på kvinnors fertilitet. Endometrios kan misstänkas efter en noggrann undersökning av symtom och tecken, men diagnos ställs endast genom laparoskopi. Sjukdomen behandlas medicinskt och kirurgiskt, men saknar bot och behandlingen verkar därför endast symtomlindrande. Sjukdomen orsakar ofta sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka kvinnors upplevelser av att leva med endometrios. Metod: En litteraturstudie som baserades på analys av tretton vetenskapligt granskade originalartiklar. Resultat: Analysen resulterade i fyra teman; att leva med och hantera kronisk smärta, en påverkad parrelation, sjukdomens inverkan på arbetsförmåga och socialt liv samt bemötande och kommunikation. Sjukdomens påverkan på kvinnornas liv beskrivs utifrån varje tema. Slutsats: Endometrios är en sjukdom med inverkan på alla aspekter av drabbade kvinnors liv. Smärta är det vanligaste symtomet och påverkar kvinnornas parrelationer och sociala liv. Kvinnornas besvär normaliseras ofta av hälso- och sjukvårdpersonal vilket leder till försenad diagnos och ytterligare lidande. Sjuksköterskor kan minska kvinnornas lidande genom att hjälpa dem med egenvårdsstrategier, lyssna och ta deras berättelser på allvar samt vara ett stöd under den livsomställning endometrios kan medföra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)