Sjuksköterskans upplevelser av "hundassisterad" omvårdnad på äldreboenden.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att använda sig av hundassisterad omvårdnad i svensk äldreomsorg. Metod: Intervjuer gjordes med legitimerade sjuksköterskor som hade erfarenhet av sällskapshundar och utbildade hundar inom äldreomsorgen. Resultat: Sjuksköterskorna upplevde att hundassisterad äldreomsorg inverkade positivt på flera plan, både bland de äldre och för personalen. Sjuksköterskorna upplevde att en hund berikade vardagen på äldreboendet och att hunden var till praktisk nytta i sjuksköterskans omvårdnadsarbete, framförallt i arbetet med patienter drabbade av demens. Hundassisterad omvårdnad upplevdes medföra ett ökat välbefinnande, minska stress och aggression, ge ökad glädje och matlust samt stimulera aktivitet, både fysiskt, mentalt och verbalt. Det förekom knappt några allergier bland de äldre, kanske för att deras miljö tidigare inneburit en mer djurnära kontakt. Sjuksköterskorna upplevde att nuvarande antal hundar var för få i förhållande till efterfrågan, och att användandet av hundassisterad äldreomsorg kunde göras mer effektiv, om det upprättades en bättre struktur för mål och uppföljning av gjorda insatser. Slutsats: Den legitimerade sjuksköterskan ser mycket praktisk nytta i sitt omvårdnadsarbete med att använda sig av hundassisterad äldreomsorg, då hunden underlättar arbetssituationen och inverkar lugnande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)