“the magic trick of the movie” : En audiovisuell analys av scener ur filmen A Quiet Place (2018)

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

Sammanfattning: Denna studie har som syfte att undersöka hur tystnad gestaltas med hjälp av ljud i filmen A Quiet Place (2018) (John Krasinski, Bryan Woods & Scott Beck med ljuddesign av Erik Aadahl och Ethan Van der Ryn). Studien har även som syfte att undersöka vilka narrativa funktioner ljudet fyller samt bidra till en djupare förståelse för hur det kan används för att skapa en upplevelse av spänning och rädsla.Uppsatsen innehåller en audiovisuell analys av tre scener ur undersökningsmaterialet (A Quiet Place) som består av Michel Chions metod Masking genom vilken en scenbeskrivning och en ljudhändelsebeskrivning upprättats. Dessa två beskrivningar har sedan använts som underlag för en innehållsanalys och Johnny Wingstedt’s narrativa funktionsanalys med författarens tolkning av ljudets berättande funktioner. För att söka svar på hur spänning erhålls med hjälp av ljud har teorier av hjärnforskaren Seth S Horowitz använts i en avslutande och sammanställande analys.Resultatet av analysen visar att tystnad gestaltas genom kontraster, dynamik och att ställa olika ljudnivåer i relation till varandra, en upplevd tystnad är en negation till den ljudnivå som den är ställd i relation till. Ljudet och musikens narrativa funktioner har i stor utsträckning visat sig vara att vägleda åskådarens uppmärksamhet, knyta samman scener och sekvenser i ett linjärt tidsförlopp och understryka känslomässiga uttryck. Studiens resultat tyder även på att upplevelsen av spänning till stor del erhålls på ett liknande sätt som tystnad gestaltas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)