Ett brevs påverkan : En jämförande fallstudie av två posthanteringsprocesser i Växjö kommun med fokus på rättssäkerhet, arbetsmiljö, klimatpåverkan, kostnader & implementering

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Uppsatsen gör en jämförelse av Växjö kommuns tidigare direktlevererande posthanteringsprocess och samordnad posthanteringsprocess som nu används på vissa områden på utbildningsförvaltningen i Växjö kommun. Genom att kartlägga de båda processerna har en jämförelse kunnat göras. Lokala, centrala och en extern respondent har intervjuats angående rättssäkerhet, arbetsmiljö, klimatpåverkan och kostnader. Genom att analysera data som samlades in tillsammans med teori om aspekterna kunde författarna komma fram till bland annat följande skillnader: Delvis försämrad arbetsmiljö Förbättrad rättssäkerhet Minskad miljöpåverkan Troligen minskade kostnader I uppsatsen undersöktes även vilka erfarenheter som Växjö kommun borde ta med sig om de ska implementera en samordnad posthanteringsprocess på andra förvaltningar i kommunen. Områden som då undersöktes var rättssäkerhet, arbetsmiljö, klimatpåverkan, kostnader och implementering. Samma respondenter intervjuades även om detta och författarna kunde komma fram till bland annat följande erfarenheter: Övervväga fler postleveranser Försöka byta bränsle Kategorisera och kalkylera kostnader för bättre överblick Lyssna mer på lokala aktörer

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)