Död och fantastik i några moderna barnböcker : En motivstudie av Emma Karinsdotters Tusen stjärnors ö, Ellen Karlssons Innanför min blåa dörr, Frida Nilssons Det tunna svärdet utifrån tidigare läsningar av Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning:  En motivstudie av tre svenska barnböcker för åldrarna 6–12, som behandlar död och sorg med hjälp av sekundära världar. Analysen utgår från tidigare läsningar av Bröderna Lejonhjärta för att sätta analysen i en större kontext. Analysen undersöker fyra teman, den primära världen, den sekundära världen, övergången mellan världarna samt död och sorg. I böckerna förekommer död som ligger nära protagonisterna, som en mors, brors, eller sin egen död. Men också mer distanserad död. Protagonisternas sorg har olika intensitet. Ensamhet och skuld ingår som element i sorgen. Tröst och lindring ges genom samtal och lek. De analyserade böckernas primära värld utspelar sig i nutid i förortsmiljö och på landsbygden. Problemen som framskrivs i den primära världen består av död och sorg men även andra problem. Problem tillsammans med fantasieggande element leder till skapandet av den sekundära världen. Övergången mellan världarna sker genom portaler, följande kategorier används, döden och drömmen, det magiska föremålet, dörren och budbäraren. Alla övergångar anknyter till sömn, vilket öppnar för tolkningen, den sekundära världen som dröm eller fantasi. De sekundära världarna har i karaktär av historisk miljö eller en nutida prägel, båda med övernaturliga inslag. Verken har olika grad av kompensatorisk och speglande karaktär. De analyserade böckerna lånar material från Sagor och myter. Generellt är Det tunna svärdet och Tusen stjärnors ö mest lika referensverket och varandra medan Innanför min blåa dörr skiljer ut sig. Trotts detta finns likhet er och skillnader mellan alla verken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)