”TVÅ KORTA ORD: ME TOO” En studie över #metoo:s nyhetsvärde och gestaltning i den svenska dagspressen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och kurs: Examensarbete i Medie-och kommunikationsvetenskap, MK1500Nivå: GrundnivåTermin/år: Ht 2017Handledare: Malin SveningssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 60Antal ord: 17Syfte: Det övergripande syftet med studien är att undersöka den svenska dagspressensrapportering av hashtag-kampanjen #metoo.Teori: Nyhetsvärdering, dagordningsteorin, gestaltningsteorin.Metod: Kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys.Material: 83 artiklar från Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet (SvD) undermätperioden 22/10 2017 - 29/10 2017.Resultat: Studiens resultat visar att #metoo har fått ett stort utrymme i den svenskadagspressens rapportering, utifrån resultatet av att DN och SvD tillsammans harpublicerat 83 artiklar under vald mätperiod. #Metoo har ett stort nyhetsvärde iförhållande till Hvitfelts (1985) nyhetsvärderingskriterier, nästan samtliganyhetsartiklar innefattas av alla kriterier. #Metoo ramas sedan in å ena sidan av en episodisk gestaltning (episodic) samt en tematisk gestaltning (thematic) enligt Iyengars (1996) gestaltningsanalys.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)